Retard del llenguatge

Els infants que presenten un Retard del llenguatge (RELL), són els infants que inicien la parla cap als 2,5 - 3 anys, és a dir, un any i mig més tard del que seria esperat.

Inicien P3 amb una combinació de 2 paraules o als inicis de la frase simple, el que significa que inicien l´escolaritat amb un perfil baix o mínim en tots els nivells del llenguatge.  Els nivells del llenguatge que contemplem son els següents:

  • Fonològic (pronuncia): pronuncia de forma incorrecta certes lletres o no les diu.
  • Morfosintàctic (confecció d'oracions): s´ expressa amb frases curtes i senzilles.
  • Semàntic (adquisició de vocabulari): vocabulari insuficient per a la seva edat i normalment es tracta d'un lèxic d'alta freqüència.
  • Pragmàtic (us pràctic del llenguatge): poques habilitats comunicatives a conseqüència de la poca habilitat amb l'instrument lingüístic. Normalment espera que li preguntin i contesta breument.

Generalment, els aspectes del llenguatge més afectats són els referents a la Fonologia i a la Morfosintaxis. No obstant, és poden trobar alterades totes les àrees.

Un tractament precoç de les dificultats en el llenguatge és la millor garantia d’uns nivells màxims d’assoliment amb l’evolució del nen, amb aquest objectiu els nostres professionals estan especialitzats amb el tractament precoç de les alteracions del llenguatge.

 

TOP