Alteracions del llenguatge escrit: Dislèxia

La lectura suposa un doble treball de descodificació dels signes gràfics i de comprensió d’aquests signes, amb habilitats i coneixements propis del procés lector i de factors associats a aquest aprenentatge.

El procés de descodificació s’inicia amb el component visual, amb la participació d’habilitats fisiològiques i cognitives que permeten percebre i discriminar com a iguals o diferents els signes gràfics, atenent als seus trets distintius.

Després té lloc la conversió en fonemes dels signes gràfics analitzats, moment en què serà necessari conèixer i poder aplicar les regles de correspondència grafia-fonema aïlladament i en unitats de processament superiors (síl·laba, paraula, frase i text).

Amb aquestes habilitats i coneixements, l’ infant podrà descodificar la paraula, segmentant-la en els seus components sil·làbics (descodificació fonològica) o a partir de la seva imatge global ( descodificació visual).

  • Descodificació fonològica o ruta fonològica. Cal la intervenció eficaç de la memòria operativa per retenir els segments descodificats mentre es descodifiquen els nous segments i s’integren en una unitat de significat.
  • Descodificació visual o ruta visual. A partir de la imatge de la paraula, emmagatzemada al vocabulari lector creat amb la pràctica lectora, s’activa el significat de la paraula.

Els infants sense dificultats lectores fan servir la ruta fonològica durant els dos primers cursos de l’educació primària i comencen a introduir la visual a mesura que van adquirint vocabulari lector amb la pràctica lectora, fet que ja es detecta cap a finals de segon de primària.

Quan un infant no segueix adequadament el procés d’aprenentatge de la lectura, els logopedes valorem si aquestes dificultats són específiques del procés lector, és a dir, si es tracta de dislèxia, o si són secundàries a altres dificultats.

Es diagnosticarà Dislèxia quan l’infant presenti dificultats importants en la lectura més enllà dels 8 anys o presenti dificultats atípiques, quan s’han descartat dificultats generals que les puguin provocar i quan una intervenció ajustada a les seves dificultats no l’ajudi a superar-les.

Un tractament precoç de les alteracions del llenguatge escrit resulten la millor garantia per a poder assolir un desenvolupament màxim d’aquest aprenentatge en el futur, resultant recomanable avançar la intervenció al Diagnòstic de forma preventiva.

 

TOP