Com és una deglució correcta?

La deglució és una funció muscular complexa en la qual actuen músculs de la respiració i de l’aparell gastrointestinal, el seu objectiu és el transport del bol alimentari i també la neteja del tracte respiratori. Consta de quatre fases diferents, les dues primeres fases es troben sota control voluntari, mentre que les dues últimes són involuntàries i es troben sota control automàtic reflex:

 1. Fase oral preparatòria: es duu a terme quan preparem l’aliment mossegant i mastegant, perquè el mateix pugui ser transformat en un bol homogeni, facilitant la deglució.
 2. Fase oral propulsiva: un cop preparat, l’aliment és posicionat sobre la llengua, la qual es recolza en el paladar, iniciant un moviment ondulatori d’endavant cap enrere per portar el bol al fons de la boca. Quan l’aliment sòlid o líquid arriba al fons de la boca, es desencadena el reflex de deglució pròpiament dit.
 3. Fase faríngia: és la més important perquè en ella té lloc la protecció de la via aèria i el pas de l’aliment a l’esòfag. D’una banda, la respiració s’atura durant una fracció de segon mentre el paladar tou (també conegut com úvula o “campaneta”) es tanca, evitant el pas del bol cap a les fosses nasals, i després l’epiglotis (un cartílag que es troba darrere de la llengua) tanca la laringe i també es tanquen les cordes vocals. Totes aquestes accions són necessàries perquè no hi hagi passatge del bol per les vies respiratòries.   D’altra banda, quan es desencadena el reflex de deglució de la fase oral propulsiva, la paret posterior de la faringe avança, comprimint el bol contra el dors de la llengua. D’aquesta manera, l’aliment no pot pujar perquè el paladar tou està tancat, ni tornar a la boca perquè el dors de la llengua està impedint el seu passatge per la cavitat bucal; per tant, l’aliment ha de baixar. En aquest instant, la faringe s’eleva, facilitant el bloqueig que serà paral·lel a l’obertura de l’esòfag.
 4. Fase esofàgica: comença quan el bol passa a través de l’esfínter esofàgic superior i, després, l’esfínter esofàgic inferior actua com una vàlvula muscular que s’obre per permetre el pas del bol alimentari a l’estómac.

Quines alteracions poden produir-se durant la deglució?

La deglució és un procés muscular que un cop iniciat es desenvolupa automàticament, el vel del paladar s’oprimeix contra la part posterior perquè el menjar no entri pel conducte nasal i l’epiglotis tanqui la tràquea. És un mecanisme d’accions musculars on tots els músculs relacionats amb la cavitat oral entren en joc. Quan aquesta sinergia és trencada poden ocórrer diverses anomalies en el procés, i així apareix la deglució atípica, disfàgia, etc.

Deglució atípica

La deglució atípica és molt freqüent en nens i són una sèrie de moviments compensatoris que es desencadenen per la inadequada activitat lingual en l’acte de deglutir durant la segona fase (fase oral propulsiva). En aquesta fase, la punta de la llengua ha de pressionar contra el paladar per dur a terme el moviment ondulatori que impulsi el bol cap al fons de la boca, però, en alguns casos, la llengua es col·loca incorrectament darrere de les dents superiors o s’interposa entre les dents superiors i inferiors, originant pressions que amb el temps desencadenen malformacions en l’estructura dentària. A més, poden produir-se excessos de tensió de la musculatura perioral (per exemple, dels llavis) o, fins i tot,   pot haver interposició del llavi inferior entre les dents incisives com a mecanisme compensatori, el qual és provocat per l’activitat incorrecta de la llengua, a fi d’aconseguir un correcte segellat oral i impedir la fuita d’aliments en el cas que falti contacte entre les dents .

En la majoria de casos, una avaluació i intervenció logopèdica primerenca pot evitar que s’instaurin patrons i hàbits incorrectes que generin anomalies estructurals en els òrgans fonoarticulatoris: maxil·lars, paladar, galtes i dents.

Disfàgia

La disfàgia és una dificultat o impossibilitat d’empassar que generalment trobem en persones grans. És un símptoma que pot estar ocasionat per alteracions estructurals que dificulten el transport del bol, o bé per alteracions funcionals que poden afectar la formació i maneig del bol a la boca, a la seqüència del reflex deglutori i obertura de l’esfínter esofàgic superior. Segons la localització de la dificultat, pot ser de dos tipus:

 • Disfàgia orofaríngia: és la més freqüent, i apareix quan les dificultats s’originen entre la boca i l’esfínter esofàgic superior (segona i tercera fase de deglució: fase oral propulsiva i fase faríngia). Aquesta alteració pot ser deguda, per exemple, a una mínima variació en la velocitat de reacció dels músculs que protegeixen la via aèria. En aquest cas, les molèsties apareixen a l’inici de la deglució, on la persona pot ennuegar-se amb trossos d’aliments, podent fins i tot aspirar cap a la tràquea i originar atacs de tos.
 • Disfàgia esofàgica: apareix quan les dificultats s’originen en el pas del bol alimentari entre l’esfínter esfofágico superior i inferior (quarta fase de deglució: fase esofàgica), on l’alimentació sòlida i líquida no pot avançar correctament per l’esòfag i el bol alimentari torna a ascendir, provocant en ocasions vòmits.

El Síndrome d’Asperger

Què és el Síndrome d’Asperger?

El Síndrome d’Asperger està reconegut per l’Organització Mundial de la Salut com un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) de caràcter crònic i sever, el qual implica l’alteració qualitativa del desenvolupament social i comunicatiu i interessos restringits i estereotipats que són producte de la rigidesa mental i comportamental del nen, però amb conservació del desenvolupament cognoscitiu i del llenguatge. Sovint, es considera una forma d’autisme d’alt funcionament.

Quines són les característiques d’un nen amb Síndrome d’Asperger?

En general, un nen amb Síndrome d’Asperger té un aspecte exterior normal, sol ser molt intel·ligent i no presenta retard en l’adquisició de la parla, però, presenta dificultats per relacionar-se amb els altres nens o adults i, de vegades, comportaments inadequats . El seu llenguatge només es veu alterat quan és utilitzat amb fins comunicatius. Això provoca que, en nombroses ocasions, siguin considerats nens “rars” o “estranys”.

Així mateix, solen fixar la seva atenció cap a un tema concret, de manera obsessiva moltes vegades, per la qual cosa no és estrany que aprenguin a llegir per si sols a una edat molt precoç, si aquest és l’àrea de la seva atenció. Les àrees d’interès poden ser bastant limitades (per exemple: horari dels trens, números de telèfon, col·leccions d’objectes, etc.).

D’altra banda, tenen una comprensió molt ingènua de les situacions socials i la mala adaptació que presenten en contextos socials és fruit d’un mal enteniment i de la confusió que els crea l’exigència de les relacions interpersonals.

A tall de resum, podem agrupar les característiques d’un nen amb Síndrome d’Asperger en sis grans grups:

 1. Dificultats en les interaccions socials recíproques: no comprenen els senyals verbals i no verbals utilitzades per millorar la nostra comprensió en les interaccions socials, com són el contacte visual, les expressions facials, el llenguatge corporal, etc.
 2. Alteracions en les habilitats lingüístiques: tenen problemes especialment amb l’ús pragmàtic del llenguatge, que és l’aspecte social, és a dir, veuen el llenguatge com una forma de compartir dades i informació (especialment sobre interessos particulars), no com una forma de compartir sentiments , pensaments o emocions. El nen mostra dificultats en moltes àrees d’una conversa: poden parlar en un to monòton, no reaccionar als comentaris o emocions d’altres persones (no expressen plaer per la felicitat dels altres), no entendre el sarcasme o l’humor, o poden prendre una metàfora literalment. No reconeixen la necessitat de canviar el volum de la seva veu en escenaris diferents.
 3. Estret rang d’interessos i insistència de rutines establertes: necessiten una rutina i estructuració constant del seu dia a dia, per la qual cosa és important anticipar els canvis per contrarestar l’ansietat. A més, es tornen massa concentrats o obsessionats amb un sol objecte o tema d’interès, ignorant tots els altres. Volen saber tot sobre aquest tema i, sovint, parlen poc d’una altra cosa.
 4. Malaptesa motora: aquests nens poden mostrar retards en el desenvolupament motor i comportaments físics inusuals com retard en ser capaç de muntar en bicicleta, agafar una pilota o grimpar un equip de joc; malaptesa en caminar o realitzar altres activitats, comportaments repetitius en els quals algunes vegades es lesionen i aleteig repetitiu amb els dits o moviments de tot el cos.
 5. Problemes cognitius: presenten una incapacitat per fer inferències sobre el que una persona està pensant i, per això, tenen dificultats per empatitzar amb els altres. A més, aquesta rigidesa de pensament (manca de flexibilitat cognitiva) interfereix amb la   resolució de problemes, planificació mental, control d’impulsos, flexibilitat en els pensaments i les accions i l’habilitat de mantenir enfocat en una tasca fins a la seva finalització. També la rigidesa dificulta la seva participació en un joc imaginatiu.
 6. Sensibilitat sensorial: pot ocórrer en un o diversos sentits (vista, oïda, olfacte, tacte, gust).

Com podem afavorir el desenvolupament de nens que presenten síndrome d’Asperger?

Si és el pare o l’educador:

 • Acceptant-lo tal com és.
 • Proporcionant un ambient ordenat, organitzat i una supervisió diària (horaris, rutines). A més, hem d’ajudar-lo a organitzar-se, programant les tasques amb anterioritat, així sap el que s’espera d’ell.
 • No   li han de donar moltes ordres alhora, ja que s’embolicarà i no farà cap. És millor donar ordres curtes i d’una en una.
 • Donant reforç freqüent i immediat davant de conductes acceptables.
 • Reconeixent l’esforç realitzat pel nen, augmentant així la seva autoestima. Hem de fer un major ús de la recompensa que del càstig, i sempre s’han de complir davant les seves accions.
 • Donant-li petites responsabilitats.
 • Ajustar les expectatives (són menys madurs en les seves capacitats per acceptar la responsabilitat, per completar les seves tasques, seguiment d’ordres o regular les seves emocions).
 • Fomentant els seus punts forts, les seves facultats.
 • No cridar, doncs no s’aconsegueix controlar la conducta i altera el nen.
 • Compartint activitats que siguin agradables. Això és essencial per no centrar la relació únicament en aspectes escolars.
 • I, sobretot, recordeu que la majoria de nens amb síndrome d’Asperger poden funcionar bé en la majoria dels aspectes de la vida, de manera que aquesta afecció no ha d’impedir que es pugui desenvolupar bé en el món acadèmic i social.

Si és un amic:

 • Utilitzi la relació amb aquesta persona per aprendre les coses que tolera i les que no en una relació social (sovint, s’avorreixen o irriten fàcilment i no troben una manera de dir-ho). A mesura que parli amb el seu amic, es donarà compte dels temes amb els quals se sent còmode.
 • Pot resultar difícil entaular una conversa amb ell en determinades situacions. Per a això, pot parlar dels interessos del seu amic i compartir després els seus sense que li pregunti, ja que no pensarà que ha de contestar.
 • No tracti al seu amic de manera diferent a com ens agradaria ser tractats. En apropar-se, segui al seu costat, quan el presenti als altres, faci-ho de forma natural, etc.
 • No deixeu que les seves emocions surtin quan està al costat del seu amic, doncs dir-li com se sent (fins i tot quan salta a la vista) és una habilitat social utilitzada comunament, però no esperi què ell/a faci el mateix. Aquest tipus d’interacció els sembla massa estranya, per tant, deixi que el seu amic prengui la iniciativa.
 • Si sent que el seu amic està actuant de forma estranya, no li cridi l’atenció a menys que estigui en perill o vegi que pot tenir problemes. Pot dir-li alguna cosa de manera amistosa, com “estàs molestant” o “si us plau, no facis això”. Si pregunta el per què, expliqui-li els motius clarament, ja que les persones amb Síndrome d’Asperger no reparen en aquestes coses, tot i que poden arribar a ser molt intel·ligents.
 • Eviteu utilitzar sarcasmes, ironies o frases amb sentit figurat, ja que poden no entendre-les.

Com vam explicar en articles anteriors, una disfonia és qualsevol alteració en la qualitat de la veu, sent les més freqüents les anomenades “funcionals”, que es produeixen per un ús incorrecte o abusiu de la veu: parlar excessivament i amb una intensitat o to superior al normal, cridar constantment, aclarir la gola mitjançant estossecs, forçar la vocalització, beure alcohol, etc. És molt important el tractament precoç d’aquest tipus de disfonies, ja que poden agreujar-se en el temps i produir lesions a les cordes vocals.

 

Per què és important el tractament d’una disfonia funcional?

Aquest tipus de disfonies no presenta alteració en els òrgans fonatoris, però, si no es corregeixen els comportaments vocals que han desencadenat la disfonia, aquesta pot fer-se crònica i apareixen llavors lesions en els òrgans de fonació, sent el més freqüent l’aparició de nòduls i pòlips.

 

Com es produeixen aquest tipus de lesions per disfonia funcional?

En un primer moment, l’alteració inicial de la veu és funcional, és a dir, vam realitzar un abús dels òrgans que intervenen en la fonació (fumar, beure, cridar, tos excessiva, etc.) i fem servir de manera incorrecta aquests òrgans (no agafar prou aire en parlar, fer massa esforç durant la parla, tensar la musculatura laríngia i perilaríngea, etc.). Aquests factors provoquen una irritació de la mucosa laríngia i la seva inflamació transitòria, però si no s’eliminen els comportaments que produeixen mal ús o abús vocal, apareixen en les cordes vocals callositats com a conseqüència d’aquesta irritació constant. Les lesions més freqüents són els nòduls, que són creixements benignes que s’endureixen en les dues cordes vocals i poden augmentar la seva grandària; i els pòlips, que poden trobar-se en una o ambdues cordes vocals i poden tenir l’aparença d’una inflamació o protuberància (similar al nòdul), o d’una lesió similar a una ampolla.

 

Com podem prevenir l’aparició de les lesions orgàniques? Quin és el tractament?

L’objectiu en el tractament de les disfonies funcionals, per tant, és identificar i eliminar els comportaments que produeixen mal ús i abús vocal i reemplaçar-los per patrons acceptables de producció vocal. Amb això, s’aconsegueix la modificació de les conductes vocals errònies. En cadascuna de les sessions de logopèdia, es corregeixen poc a poc els mals hàbits d’emissió de la veu ensenyant al pacient diferents tècniques de relaxació de la laringe i emissió de la veu. Aquest tractament sol ser suficient quan es tracta de nòduls de formació recent, ja que la teràpia de veu iniciada de forma precoç o preventiva evita que amb el pas del temps s’originin lesions permanents secundàries a una fonació inadequada. No obstant això, els nòduls més antics requereixen microcirurgia laríngia abans d’iniciar la rehabilitació per evitar que reapareguin. Cal assenyalar que aquest tipus de cirurgia, aplicada tant a nòduls com en el cas de pòlips i edemes, tot just ocasions complicacions i unes expectatives d’èxit properes al 98%.

Si presenta un problema de veu que s’allarga més de quinze dies o es repeteix sovint, cal que acudeixi a l’otorinolaringòleg (ORL) per comprovar l’estat de les seves cordes vocals i iniciar la reeducació de la veu amb el logopeda el més aviat millor.

Dislèxia a adults

Com descrivim en articles anteriors, la dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lectura d’origen neurobiològic que acompanya la persona durant tota la seva vida. Afecta de manera persistent a la descodificació fonològica (exactitud lectora) i / o al reconeixement de paraules (fluïdesa i velocitat lectora), i sol anar acompanyat de dificultats en l’escriptura. La dislèxia interfereix en el rendiment acadèmic de la persona, però no només es manifesta en l’àrea escolar, sinó que també pot manifestar-se en l’àmbit laboral i social. Per això, és essencial la detecció primerenca per tal d’oferir a la persona tots els ajuts indispensables per a la seva òptima adaptació al procés d’aprenentatge que comença en la infància i continua al llarg de la seva vida.

La majoria dels casos de dislèxia es detecten en edat escolar i són tractats de manera adequada, però hi ha un percentatge de persones que pateixen dislèxia i no ho saben, el que suposa una enorme font de frustració i inseguretat per a elles, ja que es veuen constantment sotmeses a pressions, estrès, esforç, etc.

És important recordar que la dislèxia es dóna en persones amb un quocient intel·lectual normal, encara que hagin estat considerats mals estudiants i / o desatents durant l’etapa escolar. La majoria d’aquestes persones amaguen o simulen el seu trastorn gràcies a la seva intel·ligència ja que han après una sèrie d’estratègies que li permeten compensar les seves dificultats i, gràcies a aquestes estratègies, tenen èxit en el seu desenvolupament professional, generalment relacionat amb la creativitat, el disseny , el màrqueting, etc.

Quines són les característiques més comuns entre els adults amb dislèxia?

 • Dificultat per organitzar-se.
 • Dificultat per reconèixer adreces i / o de lateralitat (dreta-esquerra).
 • Dificultat per seguir una seqüència d’instruccions.
 • Oblidar amb facilitat dates, cites, noms, etc.
 • Problemes de memòria a curt termini.
 • Dificultats per retenir el que acaben de dir i tornar la informació.
 • Malaptesa motriu o, per contra, agilitat motriu.
 • Problemes de concentració.
 • Necessitat de mètodes d’estudi predominantment visuals (mapes mentals, esquemes, dibuixos, etc.).
 • Fer faltes d’ortografia i accentuació persistentment, tot i conèixer les regles.
 • Lectura lenta o poc fluïda (o ràpida però sense comprensió).
 • Necessitat de rellegir amb freqüència un text per tenir una millor comprensió.
 • Saltar-línies en llegir.
 • Durant la lectura de paraules no molt freqüents, major possibilitat de no identificar i “inventar” la seva lectura.
 • En l’escriptura poden aparèixer omissions, substitucions, inversions, etc.
 • Problemes de càlcul mental.
 • Dificultat per memoritzar les taules de multiplicar o en la lògica matemàtica.

Es pot tractar la dislèxia en adults?

La dislèxia és un trastorn crònic, per tant, encara que una persona hagi tingut l’oportunitat de rebre tractament durant la infància, ha de seguir aprenent i esforçant-se quan arriba a l’edat adulta. En el cas que l’adult amb dislèxia no hagi rebut tractament prèviament, la intervenció haurà de començar el més aviat possible, realitzant una avaluació detallada per tal de conèixer els processos lectors que es troben alterats. A partir d’aquesta avaluació, la intervenció es centrarà en les dificultats observades en el subjecte durant la lectura per tal de millorar els processos lectors i / o compensar dit processos mitjançant estratègies. Per obtenir més informació sobre els tractaments de dislèxia en adults, no dubti en contactar amb nosaltres .

SUBIR